photo_2016-03-13_20-01-47

ستاک در نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف

ارائه دهندگان: پوران زمانی مسعود حاج‌هادیان سید حمیدرضا حسینی