photo_2016-03-13_20-01-57

شتابدهنده شریف در نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف

ارائه دهنده مسعود حاج‌هادیان