به اندیشان فرآما
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
X-Trader
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: آذر
صاحب ایده: فرید ستاری
تعداد اعضا: 3
زمان ورود به شتاب دهنده
وضعیت: اتمام شتابدهی

تولید نرم‌افزار مدیریت حمل‌ونقل