رمز گفتاری
۸ اسفند ۱۳۹۶
به اندیشان فرآما
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: آن یار
صاحب ایده: علی ایمانی پور
تعداد اعضا: 3
زمان ورود به شتاب دهنده اسفندماه 96
وضعیت: در حال شتابدهی
یک راهکار نوآورانه برای استخدام مناسبترین افراد در نزدیکی شما