ابتکار صنعت فاطر

شریف گاما
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بیو پرینتر
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
نام تیم: ابتکار صنعت فاطر
صاحب ایده: محمد سماواتیان
تعداد اعضا: 2
زمان ورود به شتاب دهنده زمستان سال 94
وضعیت: در حال شتابدهی

حداکثر رساندن نسبت توان خروجی به سوخت مصرفی از مباحث بسیار حیاتی و مهم به شمار میرود. این تجهیز به صورت پیوسته و به صورت دینامیکی گشتـاور و توان واقعی روی شفت پروانه را میدهد. ایـن دادهها که شـامل تـوان خـروجی موتور میباشـد
را میتــوان به صورت برخـط با سوخت مصرفی موتور سرعت کشتی، جهت حرکت کشتی، شرایط آب و هوایی و دیگر متغیرهایی که بازدهی توان را مشخص می نمایند مقایسه نمود و در نهایت بهترین تصمیم را برای افزایش بازدهی شناور در شرایط کارکرد از نظر افزایش بازدهی توان گرفت. سیگنال زمانی گشتاور را نیز می توان برای مانیتور کردن گشتاور مصرفی پروانه و اعالم هشدار در مواقعی که سیستم دارای عیبی باشد، به کار برد.