دوک
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
نو پرداز
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: جابیار
صاحب ایده: امین‌ٰرضا جوانشیر
تعداد اعضا: 3
زمان ورود به شتاب دهنده 95
وضعیت: در حال شتابدهی

جابیار پلتفرم اتصال بهینه کارجو و کارفرما می باشد