جابیار
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بای رپیدو
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: نو پرداز
صاحب ایده: 3
تعداد اعضا: منیره امینی
زمان ورود به شتاب دهنده 95
وضعیت: در حال شتابدهی

طراحی و توسعه نرم افزارهای کنترل سیستم های هوشمند مبتنی بر پروتکل KNX